Publicerad den

Alternativa råvarukällor och tekniker för långtidsverkande granulerade gödningsmedel

Indigrow's slow release fertilisers: humik fertilisers

Det finns en mängd olika tekniker för att skapa gödselmedel med långsam frisättning som har använts i många år. Dessa inkluderar: Polymer Svavelbelagd Urea (PSCU), Metylen Urea (MU) och Isobutylidenediurea (IBDU), Nitrifikationshämmare, Ureahämmare och stabiliserat kväve. Det finns fördelar och nackdelar med alla dessa tekniker.

Polymer svavelbelagd urea (PSCU)

Ursprungligen var PSCU-gödselmedel bara svavelbelagd urea, vilket visade sig ge väldigt opålitligt kväveutsläpp. Tillsatsen av ett polymerskikt förbättrade tillförlitligheten av näringsfrisättningen. När tekniken utvecklades blev det möjligt att lägga till ytterligare en hartsbeläggning för ökad prestanda, men detta är ovanligt på grund av kostnadskonsekvenserna. I de flesta PSCU-gödselmedel blandas den belagda komponenten (kväve) i allmänhet med fosfat och kalium.

Metylenurea (MU) och Isobutylidenediurea (IBDU)

Metylenurea tillverkas för att skapa polymera molekyler. Dessa kedjor är av olika längder och ger varierande kväveutsläppsmönster. MU-gödselmedel är ofta effektivare vid högre omgivningstemperaturer och används med fördel i varmare klimat. Isobutylidenediurea erbjuder specifikt en enda kedjelängd och förlitar sig på temperatur och biologisk aktivitet för att frigöra urea.

Nyare teknik

På senare tid har användningen av organiska baser och humiska ämnen ökat i produktionen av gödselmedel med långsam frisättning, eftersom gödselindustrin har strävat efter att gå mot mer hållbara produkter.

De organiska basprodukterna innehåller naturligt förekommande organiskt kväve (Norg), som är mycket långsammare i nedbrytning och frisättning än konventionella kvävekällor som nitrat eller ammoniak. De organiska basmaterialen kan också bidra till att stimulera de naturligt förekommande jordbakterierna.

Humiska ämnen

De humiska ämnen som används för att tillverka gödselmedel förekommer naturligt, men bearbetas ofta innan de används vid tillverkningen. När dessa naturliga humiska ämnen kombineras med kväve, fosfor och/ eller kalium kan de bilda komplex, som är mycket långsammare i nedbrytningen och nyttjandet av växten bidrar detta till att ge en längre frisättningsperiod för näringsämnena. Humussyra fungerar också som en bärare i jorden för naturligt förekommande näringsämnen, vilket ger ytterligare fördelar för växten samt möjliggör långsam frisättning av N-, P- och K-elementen.

Fältförsök på golfbana

Under våren 2021 genomfördes försök för att fastställa om en produkt baserad på humiska ämnen kunde släppa ut kväve lika länge eller längre än andra kvävetekniker med långsam frisättning som PSCU.

Fyra produkter testades, två traditionella gödselmedel med långsam frisättning (en 40% coatad PSCU och en 93% hartsbelagd produkt) och två nyare teknikformuleringar (en organisk bas och en baserad på humiska ämnen).

I protokollet användes en helt slumpmässig plotdesign för maximal statistisk effekt, där alla produkter tillämpades med en rekommenderad dosering på 25 g per kvm.m. Efter första applikationen gjordes mätningar av NDVI (Normalised Differential Vegetation Index) för att ge oss en direkt mätning av bladdensiteten vid 14, 28, 42 och 56 dagar efter behandlingen. Platsen för försöken var en parkbana i North Yorkshire på en fairway med lerjordkonstruktion.

Graph showing the Mean change in NDVI (Normalised Differential Vegetation Index)

NDVI-avläsningar visade konsekvent att den humic-baserade produkten producerade tätast bladmassa genom hela tidsintervallet, jämfört med övriga produkter, vilket indikerar att näringsämnen kontinuerligt frigjordes till växten och uppmuntrade ny tillväxt.

Nya produkter

Baserat på resultatet av dessa försök har ytterligare sex gödselmedel baserade på humiska ämnen tagits fram för säsongen 2022, dessa kommer att säljas under varumärket ”Humik”. Dessa produkter, tre fingranulerade och tre outfieldgödselmedel utökar det befintliga sortimentet från två produkter till totalt åtta.

Mer information om försöken samt annan forskning vi utför finns att nå på vår webbplats (www.indigrow.com) alternativt maila oss (growth@indigrow.com).

Indigrow's slow release fertilisers, introducing the humik fertilisers

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995