Publicerad den

Gödselmedel med Humussyra

Indigrow Product Humik N25 25-0-0

Humussyra har många funktioner i jorden, både kemiska och fysiska. Kemiskt genom stöd i nedbrytningen av toxiner vilket direkt minskar växternas upptag av toxiner. Det uppmuntrar också mikrobiell tillväxt av både flora och fauna, vilket bidrar till ökad bördighet och hälsa i marken. Humussyra har också visat sig hjälpa till med grobarheten av utsäde och tillväxt samt förbättra motståndskraften mot svampsjukdomar.

Humussyror kan inte användas som ett bot mot stress, men kan användas för att förhindra det. Regelbundna applikationer av humussyra är det enda sättet att säkerställa att du minskar risken för stress till den lägsta nivån.

Katjonutbyteskapacitet C.E.C

Cation Exchange Capacity (C.E.C.) anger markens förmåga att hålla katjoner (kalcium, magnesium, kalium, natrium). De två viktigaste kolloidala partiklarna i jorden är lera och humus. C.E.C. i jorden bestäms av mängden lera och/eller humus. Dessa två kolloidala ämnen fungerar som ett katjonlager i jorden. Sandiga jordar med mycket lite organiskt material kommer att ha en mycket låg C.E.C. medan tunga lerjordar med höga halter av organiskt material kommer att ha en mycket större förmåga att hålla katjoner.

Humussyra

Humussyra kan också bidra till att öka katjonutbyteskapaciteten (C.E.C.) i jorden. En hög C.E.C. hjälper jorden att binda fast näringsämnen och hålla dem tillgängliga för gräset. Detta är särskilt viktigt i klimat där regelbunden vattning krävs.

Våra gödselmedel baserade på humussyra produceras som ett helt homogent granulat som säkerställer en korrekt spridning av näringsämnen. De innehåller höga halter av organiskt material för att förbättra den totala markhälsan, med särskilt starka effekter på sandbaserade rotzoner.

De släpper näringsämnen bundna inom rhizosfären och gör dem tillgängliga för upptag och kan framkalla en “nutrient acquisition response” som kan öka produktionen av fytohormoner. Den höga organiska materialhalten ger bränsle för mikrober och allmän jordbiologi som tillsammans med flera former av kväve ger balanserad stadig frisättning av kväve för stark hälsosam tillväxt.

Försök med Humik N25

Humik N25 är ett kväverikt granulat baserat på organiskt kväve, ammonium och ureakväve. Den fungerar som en utmärkt försäsongsprodukt, vilket ger gräset ett uppsving efter vilande perioder. Det har använts med stor framgång efter sådd eller stödsådd, särskilt på idrottsplatser.

En championship klubbs stadion efter renovering, bilden är tagen precis innan applicering av Humik N25.
Samma fotbollsplan 48 timmar efter applicering av Humik N25, 3,5 kg /100m². Detta belyser det omedelbara, snabba resultatet.

För mer information, klicka här.

Popular Posts

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  growth@indigrow.com
  +44 (0) 1189 710 995