Publicerad den

Reducera salthalter i jorden med RePhlex LS

Indigrow Product Rephlex

Med tiden kan alltför höga halter av salter byggas upp i jorden som antingen löses upp i jordvätskan eller adsorberas på jordpartiklar. Dessa salter kommer från ett antal olika källor som till exempel naturlig mineralisering av modermaterial i rotzonen, bevattningsvatten (särskilt borrhål som drar ur kalkhaltig sten), gödsel samt närhet till havet.

Salter påverkar tillväxten på grund av ökande markosmotiskt tryck och genom störningar i näringsupptaget. En hög saltkoncentration i jordvätskan minskar växternas förmåga att tillgodogöra sig vatten.

Det är viktigt att se till att jordar inte har alltför höga halter av salt i rotzonen, särskilt där bevattningsvatten av sämre kvalitet används eller i kustområden.

Indigrow har utvecklat RePhlex LS för jordar med för höga salthalter och jämfört den med andra liknande produkter.

Eftersom denna fråga är relaterad till vattenhantering kan vår produkt, RePhlex LS, och konkurrentens produkt klassas som vätmedel. Vätmedlet i RePhlex LS består av naturliga organiska syror.

De aktiva ingredienserna hjälper till att sprida det applicerade vattnet (regn eller bevattning) i växtbädden vilket optimerar vattenrörelserna i hela markprofilen, detta resulterar i att en större mängd salter urlakas från rotzonen. Detta till skillnad från de flesta penetrerande syntetiska vätmedel som istället påskyndar flödet av vatten i för hög grad för att bli effektivt när det kommer till att lösa salter.

Nyligen genomförda försök vid University of Lincoln jämförde ett annat syntetiskt vätmedel (Produkt H) mot RePhlex LS.

Rephlex LS var det mest effektiva i att utjämna passagen av vatten, 20% bättre än kontrollen.

Produkt H är från en stor vätmedelstillverkare. Även om anspråk görs på dess användning som en vattenhanteringsprodukt presterade det 5% sämre än den obehandlade kontrollytan.

För att bestämma effektiviteten av de olika produkterna i att reducera salter mättes ledningstalet (EC) i dräneringsvattnet, detta jämfördes mot enbart bevattning. Ju högre avläsning desto mer upplösta och bortförda salter.

RePhlex LS avlägsnade 27% mer salter än vanligt vatten. Produkt H löste inte mer salter än enbart bevattning.

RePhlex LS är en organisk syra som reagerar med karbonater och bikarbonater vilket ger ett antal agronomiska fördelar, främst genom förbättrad markstruktur, vattenfördelning och gasutbyte samtidigt som det frigör Kalcium i jorden och gör den tillgänglig för växten.

För mer information om våra provresultat, eller för att begära ytterligare information, kontakta: [email protected]

Popular Categories

Sign Up To Our Newsletter

* indicates required
Choose which newsletter to subscribe to:

Contact us

If you have any questions, we're on hand to help!

  [email protected]
  +44 (0) 1189 710 995