Diamond Green – Fortsättning av produktförsök

Indigrow har nyligen utvecklat Diamond Green, ett flytande gödningsmedel baserat på kalium, kalcium och magnesium. Produkten innehåller eteriska växtoljor för förbättrad växthälsa och ökad sjukdomsresistens i gräs. Kombinationen av näringsämnen i Diamond Green förbättrar växternas naturliga motståndskraft mot många kända patogener.

Initialt genomfördes ett antal försök med Diamond Green vid olika doseringar för att bedöma dess inverkan på spridningen av Fusarium och Röd Trådklubba. Den testades vid tre olika doseringsmängder för att bedöma dess effektivitet.

Sjuka pluggar skördades från infekterade gräsområden på en parkbana. Proven skördades under sensommaren 2021 då dessa sjukdomar var som mest aktiva. Sjukdomsnivåerna var konsekventa i varje prov vid tidpunkten för skörden.

Under försöken var vårt mål att hitta bästa effektivitet hos Diamond Green mot olika gräsgrässjukdomar utan att döda svampen. Eftersom Diamond Green är ett gödningsmedel med tillsatser var det viktigt för oss att visa hur denna formulering skulle förhindra spridning av svampen i proven som tagits från golfbanan.

Behandlingar

Följande behandlingar testades för deras potential att minska sjukdomsspridningen i redan infekterade gräsbestånd:

nummerBehandlingdosering
1VattenObehandlat
2Fungicid (Tebuconazole 200 g/lt + Trifloxystrobin 100 g/lt)1 lt/ha
3Diamond Green10 lt/ha
4 Diamond Green20 lt/ha
5 Diamond Green40 lt/ha

Metoder

Provpluggarna skördades för varje behandling, en infekterad med Fusarium Patch och en infekterad med Röd Trådklubba. Proven besprutades sedan med de olika preparaten tills provytan var helt täckt. Proven förseglades sedan i klara lådor för att ge den fuktighet som främjar aktiv sjukdomsspridning. Utvecklingen av sjukdom och gräsets hälsa övervakades sedan under de kommande 4-5dagarna.

Fusarium – Observationer 4 dagar efter behandling

Under en period av 4 dagar hade det aktiva Fusariumet spridit sig fritt på den obehandlade pluggen och vit, aktiv mycel observerades. Fungicidbehandlingen hade undertryckt spridningen av Fusarium, men det fanns fortfarande en liten mängd aktivt mycel närvarande.

nummerBehandlingnummerbehandling Spridning (%)
1Vatten47%
2Fungicid (Tebuconazole 200 g/lt + Trifloxystrobin 100 g/lt)14%
3Diamond Green19%
4 Diamond Green8%
5 Diamond Green3%

Vid 10 lt/ha har Diamond Green undertryckt spridningen av Fusarium, men liksom fungiciden finns det fortfarande en liten mängd aktivt mycel närvarande.

Vid både 20 och 40 lt/ha har Diamond Green inte bara undertryckt spridningen av Fusarium utan även hjälpt gräset att börja fylla igen skadade områden. Det finns bara en mycket liten mängd aktivt mycel närvarande på gräset

Röd trådklubba – observationer 5 dagar efter behandling

Under en period av 5 dagar har den aktiva svampen spridit sig fritt på den obehandlade pluggen och aktiva områden kan observeras.

Vid endast 10 lt/ha har Diamond Green haft en begränsande inverkan på sjukdomsspridningen. Men vid 20 lt/ha har svampen nästan helt undertryckts, gräset har haft en märkbar återhämtning och det finns en uppenbar ökning av tillväxt på proven.

Effekt på sjukdom

Det är viktigt att påpeka att Diamond Green inte är en fungicid, det är ett gödningsmedel med naturliga tillsatser. Vi provade både gödningsformuleringen utan tillsatser tillsammans med den fullständiga Diamond Green-formuleringen i laboratorium. Vi fann att när den testas isolerat på agarplattor är svamptillväxten densamma för enbart gödningskomponenten som för den färdiga formuleringen som innehåller tillsatserna.

Detta bekräftar att det är den systemiska förvärvade resistensen inom växten som stoppar spridningen av sjukdomen.

Övriga sjukdomar

Eftersom Diamond Green fungerar som en utlösare av växternas naturliga försvar, snarare än att ha en direkt effekt på själva svampen, är det säkert att anta att aktiviteten som visas här på Fusarium och Röd Trådklubba skulle vara liknande på andra grässjukdomar såsom: Antraknos, Dollar Spot, Snömögel och Bladfläcksjuka.

Slutsatser

Applikationer av Diamond Green har lyckats minska spridningen av Röd Trådklubba och Fusarium och ju högre dosering av Diamond Green man ger, desto starkare är effekten på sjukdom.

Vid högre doseringar av Diamond Green ger behandlingen också ett starkt tillväxtsvar, med gräs som snabbt kan ”fylla i” tidigare sjuka / ärrade områden. Även om denna studie bara var observationell, har vi en stark indikation på att Diamond Green kan spela en viktig roll som en del av ett integrerat växtskyddsprogram. Genom fördelarna med ökad växthälsa (visas av ökad tillväxtrespons och förbättrad färg) förutspår vi att gräs behandlat med Diamond Green kommer att ha förbättrad resistens mot framtida sjukdomsangrepp.

Share this post

Join our Newsletter!