• Hög kvävehalt för utmärkt tillväxt utan fosfor- eller kaliumtillförsel
  • Positiv effekt på markens kemi och mikrobiell aktivitet
  • Hjälper till att hålla näringsämnen och fukt i rotzonen längre
  • Särskilt effektivt i sandbaserade rotzoner med låg mikrobiell aktivitet

Humik N25 är en ny teknik för långsamverkande gödselmedel. Humik N25 är ett komplex av humussyror och kväve som endast kan brytas ner genom mikrobiell aktivitet. Impact Humik N25 kommer att ge alla fördelar med långsam frisättning av kväve dvs jämn tillväxt färre tillväxttoppar och mindre nitratlakning. Det kommer också att ge de extra fördelarna med humussyror genom markbyggnad och en ökning av C.E.C.